Brandskyddskontroll

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och en enklare brandskyddskontroll utfördes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

sotbildning och beläggningar
skador eller förändringar av det tekniska utförandet
temperaturförhållanden
tryckförhållanden och täthet samt
drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket, takskyddsanordningar och även vinden. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar!

Brandskyddskontrollen ska utföras med intervall som Räddningsverket har bestämt.

Priset för brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt. Taxan kan variera från kommun till kommun.

INTERVALL FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL FÖR DE VANLIGASTE OBJEKTEN I SMÅHUS
Värmepannor

• Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis – 2 år

•Eldning med olja eller gas – 4 år
Köksspisar

•Eldning med fasta bränslen – 2 år

•Eldning sker i mycket begränsad omfattning – 6 år

•Eldstaden är belägen i ett fritidshus och används i mycket begränsad    omfattning – 8 år
Lokaleldstäder

•För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 2 år

•För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd – 6 år

•Eldstaden är belägen i ett fritidshus och används i mycket begränsad  omfattning – 8 år