Sotning

Fastighetsägaren har ett ansvar att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bla att han måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.

Då är skorstensfejaren den expert som han kan vända sig till. Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas.

Sotningen skall utföras av den lokale skorstensfejarmästaren eller någon av hans medhjälpare. Normalt håller de reda på när ett objekt skall sotas och aviserar i god tid till fastighetsägaren att det är tid att sota. Vanligen anges då en viss tid då sotningen skall ske. Skulle tiden vara olämplig kan fastighetsägaren vända sig till skorstensfejarmästaren och komma överens om en annan tid. I sådana fall kan sotningen bli något dyrare än om den angivna tiden accepteras. Om ingen kan vara hemma när skorstensfejaren kommer bör man i förväg komma överens om hur denne skall få tillträde till fastigheten.

I samband med sotningen gör skorstensfejaren även en kontroll av brandskyddet i anslutning till sotningsobjekten. Också de takskyddsanordningar som behövs för sotningen kontrolleras.

Om felaktigheter upptäcks görs ett muntligt eller skriftligt påpekande. Brandskyddskontroll skall också göras då ett sotningsobjekt inte har använts under en period av fyra år eller längre.

Kontakta skorstensfejarmästaren innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk, också vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för brandskyddskontroll.

Boka här!